Privacyreglement

Bij Bauland Kliniek stellen wij hoge eisen aan de mate van privacy van onze cliënten. Voor elke behandeling leggen wij een elektrisch patiëntendossier aan waarin alle gegevens over u worden vastgelegd.


Het elektrisch patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, operaties, etc. Als u wilt kunt u in overleg met uw arts het dossier inzien of (delen uit) het dossier laten kopiëren. Voor een verzoek tot inzage of kopiëren van het document kunt u zich richten aan uw behandelend arts. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard na het laatste consult.

Wie hebben inzicht in uw gegevens?

De artsen en medewerkers bij Bauland Kliniek die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens inzien. Alleen zij hebben toegang tot de gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taken. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht waar zij zich aan dienen te houden. Wij waarborgen uw privacy in ons privacyreglement.


Rechten van de patiënt

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier en heeft u de mogelijkheid kopieën op te vragen uit dit dossier. Wij verstrekken echter geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten Bauland Kliniek zijn verzameld of opgesteld. U heeft het recht Bauland Kliniek te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar.


Plichten van Bauland kliniek

Bauland Kliniek is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben strenge maatregelen getroffen om verlies of aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier. U kunt het privacyreglement van Bauland kliniek hieronder downloaden.


Contact opnemen?

Omdat wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzonder persoonsgegevens verwerken, hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld en deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld. Indien u dit nodig acht, kunt u onze functionaris gegevensbescherming per mail bereiken via fg@baulandkliniek.nl.